Disclaimer

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan het lezen van deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De makers van de site achten zich in geen enkel geval schuldig bij eventuele schade in welke vorm dan ook die ontstaan zou zijn door onjuiste informatie op onze site of een verkeerde interpretatie van deze informatie.

VakantieNieuws.nl publiceert onder andere artikelen die door columnisten en redacteuren op persoonlijke titel geschreven zijn. VakantieNieuws.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste artikelen en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.

VakantieNieuws.nl behoudt zich het recht voor materiaal zonder enige kennisgeving vooraf van haar website te verwijderen. Zij zal dat in ieder geval doen indien de inhoud van het geplaatste materiaal naar haar mening racistisch of discriminerend van aard is of anderszins in strijd met de openbare orde en/of goede zeden. Voorts zal plaatsing van materiaal geweigerd of verwijderd worden indien het inbreuk maakt op de rechten van derden of indien er gerede twijfel bestaat over de auteursrechten.